m0_62393228
2021-09-28 08:56
采纳率: 100%
浏览 337

c语言 输入一个小写字母,输出对应大写字母

img

 • 好问题 提建议
 • 收藏

5条回答 默认 最新

 • 快乐鹦鹉 2021-09-28 08:58
  已采纳

  putchar(ch - 32);

  已采纳该答案
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
 • jianqiang.xue 2021-09-28 08:58
  
  #include<stdio.h>
  
  void main(){
  
  char word;
  
  scanf("%c",&word);
  
  word-=32;
  
  printf("%c\n",word);
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • qfl_sdu 2021-09-28 08:58

  putchar(ch - 32);

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 上下求索. 2021-09-28 09:03
  
   
  #include <stdio.h>
  void main()
  {
    char x;
    printf("请输入一个字母:");
    scanf("%c",&x);
    char y;
    if (x>='a' && x<='z') {
      y = x - 32;
    } else{
      y =x;
    }
    printf("转换后的字符:");
    printf("%c\n\n",y);
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • yangbocsu 2021-09-28 09:18

  如果有帮助的话,请点击右上角【采纳】按钮,支持一下!!


  img

  
  putchar(ch - 32);
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题