www1818518 2021-10-12 14:11 采纳率: 78.6%
浏览 18
已结题

看看我这链表合成的代码哪里出了问题1111111```c
Linklist link_node(Linklist pA,Linklist pB)/*合并两个单链表*/

{
 Linklist a,b;
 Linklist L3;

 a=pA->next;
 b=pB->next;
 node *q;
 L3=pA;


while(a->next!=NULL&&b->next!=NULL)
{
  if(a->next->num<b->next->num)
  {
    q=a->next;
    a->next=q->next;/*将结点删除*/
    q->next=L3->next;
    L3->next=q;
    L3=L3->next;
  }
  else if(a->next->num>b->next->num)
  {
    q=b->next;
    b->next=q->next;/*将结点删除*/
    q->next=L3->next;
    L3->next=q;
    L3=L3->next;

  }

}

 if(a->next!=NULL){
      L3->next=a->next;
      a->next=NULL;
  }
  if(b->next!=NULL){
      L3->next=b->next;
      b->next=NULL;
  }
  return L3;
}

```

 • 写回答

1条回答 默认 最新

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 10月24日
 • 已采纳回答 10月16日
 • 创建了问题 10月12日

悬赏问题

 • ¥15 maccms影视模板 制作影视网站失败 求
 • ¥15 stm32按键设置闹钟数进退位不正常
 • ¥15 三电平逆变器中点电位平衡问题
 • ¥20 这怎么写啊 java课设
 • ¥15 用C语言完成一个复杂的游戏
 • ¥15 如何批量更改很多个文件夹里的文件名中包含文件夹名?
 • ¥50 MTK手机模拟HID鼠标出现卡顿
 • ¥20 求下下面这个数据结构代码
 • ¥20 前端 二进制文件流图片转化异常
 • ¥15 github上的这个C语言项目如何跑起来