GGyoungoG
Jskey1876
采纳率100%
2019-03-25 17:11

C语言打印正方形的代码

5
已采纳

请按照以下思路,使用标准C代码;
首先输入这个正方形的边长a;
然后连续打印a个“#”符号;
每打印a个符号之后换行;
重复打印a行;

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

4条回答

 • a81836620 a81836620 2年前
  #include "stdio.h"
  int main()
  {
    int a,i,j;
    scanf("%d",&a);
    for(i=0;i<a;i++){
      for(j=0;j<a;j++){
        printf("#");
      }
      printf("\n");
    }
    return 0;
  }
  
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_39963793 qq_39963793 2年前

  #include
  void printSquare(int a);
  int main()
  {
  int a;
  scanf("%d",&a);
  printSquare(a);
  return 0;
  }
  void printSquare(int a)
  {
  int i,j;
  for(i = 0;i<a;i++)
  {
  for(j = 0;j<a;j++)
  {
  printf("#");
  }
  printf("\n");
  }
  }

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_26947421 qq_26947421 2年前

  #include "stdio.h"
  int main()
  {
  int a;
  int i;
  printf("Please input the side length of your square: \n\n");
  scanf("%d",&a);
  for(i=0;i<a;i++)
  {
  int j;
  for(j=0;j<a;j++){
  printf("#");
  }
  printf("\n");
  }
  return 0;
  }

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • m0_37269977 m0_37269977 2年前
  printsquare(int ilength)
  {
    for(int i = 0;I<ilength;i++)
    {
      for(int j = 0;I<ilength;j++)
      {
        print("#");
      }
      print("\n");
    }
  
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享