m0_62031359
2021-10-17 21:43
采纳率: 50%
浏览 9

学校oj题,不知道这样为什么错了(dev上可以运行)

#include<stdio.h>

int main()
{
int n;
scanf ("%d",&n);//定义shabi数组
int my[999]={0};
int i;
for (i=0;i<n;i++){
scanf ("%d",&my[i]);//初始shabi
}
int x=1;
for (i=1;i<n-1;i++){ //判断条件
if (((my[i])<(my[i+1]))&&((my[i])<(my[i-1]))||((my[i])>(my[i+1])&&(my[i])>(my[i-1]))){
printf("%d ",i); //输出位置
x=0;
}
}
if(x==1){
printf("NO");
}
return 0;
}

img

 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • 编码图灵 2021-10-18 15:13
  已采纳

  发现一个小问题,是"No"不是“NO",哈哈~

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题