jsc1996
jsc1996
2019-03-28 22:39

Javafx中如何设计一个界面滑动进入?

5
  • tensorflow
  • java
  • jar
  • intellij-idea

图片说明图片说明

如图,点击Calendars按钮后,左侧滑入一个布局,并重新分配原有右侧bu'ju

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答