kdsjlfk 2021-11-01 09:50 采纳率: 100%
浏览 35
已结题

用Python进行面对对象的编程

img

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • CSDN专家-黄老师 2021-11-01 10:22
  关注
  
  class person:
    def __init__(self, mz, nl, xb):
      self.mz = mz
      if 0 < nl < 99:
        self.nl = nl
      else:
        print("年龄超出范围", nl)
      if "男" in xb or "女" in xb:
        self.xb = xb
      else:
        print("性别超出范围:", xb)
  
  
  class student(person):
    def __init__(self, mz, nl, xb, xh, xx):
      super().__init__(mz, nl, xb)
      self.xh = xh
      self.xx = xx
  
  
  class highStudent(student):
    def __init__(self, mz, nl, xb, xh, xx, by):
      super().__init__(mz, nl, xb, xh, xx)
      self.gh = by
      self.gz = by
  
  
  class universityStudent(student):
    def __init__(self, mz, nl, xb, xh, xx, zy, gz):
      super().__init__(mz, nl, xb, xh, xx)
      self.zy = zy
      self.gz = gz
  
  
  class graduateStudent(student):
    def __init__(self, mz, nl, xb, xh, xx, fx, gz):
      super().__init__(mz, nl, xb, xh, xx)
      self.fx = fx
      self.gz = gz
  
  
  
  class worker(person):
    def __init__(self, mz, nl, xb, gh, gz):
      super().__init__(mz, nl, xb)
      self.gh = gh
      self.gz = gz
  
  
  class software(worker):
    def __init__(self, mz, nl, xb, gh, gz, ji, xx):
      super().__init__(mz, nl, xb, gh, gz)
      self.ji = ji
      self.xx = xx
  
  g = graduateStudent('aaa', 90, "男", "007", "python", "python", 600)
  print(f'mz:{g.mz}, nl:{g.nl}: xb:{g.xb}, xh"{g.xh}, xx:{g.xx}, fx"{g.fx},gz:{g.gz}')
  

  img

  类的实例化你按照上面的实例化其他就行了
  如果对你有帮助,可以点击我这个回答右上方的【采纳】按钮,给我个采纳吗,谢谢

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 11月9日
 • 已采纳回答 11月1日
 • 创建了问题 11月1日

悬赏问题

 • ¥15 微信公众号如何开发网页
 • ¥15 h3.6m 人类行为预测论文复现
 • ¥50 wordpress项目注册报失败刷新后其实是成功状态,请求排查原因
 • ¥20 linxu服务器僵尸进程不释放,代码如何修改?
 • ¥15 pycharm激活不成功
 • ¥40 如果update 一个列名为参数的value
 • ¥15 基于51单片机的水位检测系统设计中LCD1602一直不显示
 • ¥15 OCS2安装出现问题,请大家给点意见
 • ¥15 ros小车启动launch文件报错
 • ¥15 vs2015到期想登陆但是登陆不上