qq_37360631
oldwong77
采纳率100%
2019-04-11 21:29 阅读 269

小白请教一个关于C语言字符串的问题?

5

如下代码所示,我希望将字符串s逆置,为什么如下打印逆置的s1打印不出来?
小白求教,以及如何实现逆置呢?

    string s,s1;
      cin>>s;
      int len=s.length();
      //reverse
      for(int i=0;i<len;i++){
        s1[len-i-1]=s[i];
      }
      cout<<s<<endl;
      cout<<s1<<endl;
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  phenix2009 白色一大坨 2019-04-12 13:24

  加一行赋值就行了,你要做转换,string需要初始化的:

    string s, s1;
    cin >> s;
    int len = s.length();
    s1 = s;
    //reverse
    for (int i = 0; i < len; i++){
      s1[len - i - 1] = s[i];
    }
    cout << s << endl;
    cout << s1 << endl;
    return 0;
  

  你看一下这段代码,要用[]进行赋值,你得初始化:

    string s1 = "123456";
    //string s1 = "";
    for (int i = 0; i < 6;i++)
    {
      s1[i] = 'a' + i;
    }
  
    cout << s1 << endl;
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2019-04-12 09:49
  #include <iostream>
  #include <string>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    string s,s1;
    cin>>s;
    s1 = s; //加上
    int len=s.length();
    //resverse
    for(int i=0;i<len;i++){
      s1[len-i-1]=s[i];
    }
    cout<<s<<endl;
    cout<<s1<<endl;
    return 0;
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐