a814123
814123
2019-04-23 17:31
采纳率: 95.4%
浏览 526

Delphi ADOQUERY多条件同时查询,代码怎么写?

图片说明

像上图这样复杂的多条件数据库查询,sql语句怎么写额?
有经验的老师给个方案呗。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  字符串拼接
  sql := ' select * from table where 1 = 1 ';
  if ... then sql := sql + ' and 销售时间 = xxxx ';
  if ... then sql := sql + ' and 客户名称 = xxxx ';
  ...

  点赞 评论

相关推荐