MFC线程问题,起了多线程却卡死 5C

void CMFCApplication1Dlg::OnBnClickedOk()
{
thread = new Thread();
//thread1 = new Thread();
thread->CreateThread();
Sleep(500);
//thread1->CreateThread();
int i = 0;
while (true) {
Sleep(50);
if (10 == i) {
i = 0;
}
Progress.SetPos(i * 10);
}
}
主窗口的ok按钮如上,起一个线程,同时主窗口有一个进度条一直循环.
线程如下:
BOOL Thread::InitInstance()
{
if (FALSE == m_loading.Create(IDD_DIALOG1, NULL)) {
return false;
}
m_loading.ShowWindow(SW_SHOW);
//m_loading.GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowText(m_strmes.c_str());
// TODO: 在此执行任意逐线程初始化
return TRUE;
}

int Thread::ExitInstance()
{
// TODO: 在此执行任意逐线程清理
return CWinThread::ExitInstance();
}

int Thread::Run()
{
int i = 0;
while (i != 10) {
if (9 == i) {
i = 0;
}
Sleep(500);
m_loading.Progress.SetPos(i * 10);
++i;
}
return CWinThread::Run();
}
通过CWinThread派生出来;
m_loading为新插入的一个子窗口对象
Dialog m_loading;//定义在线程中

如果此时运行,父窗口卡死,子窗口弹不出来;
如果在父窗口的ok按钮下起两个线程也是一样;
如果把父窗口的进度条设置给注释掉则这可以正常运行;
请问下这样的原理和MFC线程的运行相关;

c++
Goldenmonstew
Goldenmonstew 1
9 个月之前 回复

1个回答

不要把更新界面的代码,比如m_loading.ShowWindow(SW_SHOW);之类,写在工作线程里,可以发消息,让主程序去更新。

Goldenmonstew
Goldenmonstew 我主线程跑了东西的,上面的只是个例子.我之前的进度条是写在主线程里面,当主线程大量运算时进度条会卡死导致应用崩溃,所以才想出来再起一个线程来跑进度条
9 个月之前 回复
Goldenmonstew
Goldenmonstew 我主线程跑了东西的,上面的只是个例子.我之前的进度条是写在主线程里面,当主线程大量运算时进度条会卡死导致应用崩溃,所以才想出来再起一个线程来跑进度条
9 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问