k815
2021-12-22 23:01
采纳率: 100%
浏览 28
已结题

Python里怎么把字母位移?

怎么用ord函数把abc变成fgh或者把xyz变成cde呢

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • chuifengde 2021-12-22 23:09
  最佳回答
  d = 5
  s = 'xyz'
  
  res = ''.join(map(lambda x: chr(96 + (ord(x) - 96 + d) % 26), s))
  print(res)
  '''--result
  cde
  '''
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题