ytsjdh
2021-12-28 17:44
采纳率: 57.1%
浏览 36

【入门】两个数相邻吗?

同学们在操场上排成了一个n行m列的队形,假设这个队形中所有人年龄都不同,那么给定2个年龄后,请你编程判断,这2个年龄对应的同学是否相邻?
相邻的定义是:如果两个同学在上下左右的位置是挨在一起的,那么就算是相邻的。
比如:如下是一个3行4列的队形,这个队形中每个数字代表了每个同学的年龄。
8 2 3 4
5 6 7 1
9 10 11 12
那么这个队形中,年龄6和年龄10两个值就是相邻的。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • _GX_ 2021-12-28 18:53
  最佳回答
  #include <iostream>
  #include <vector>
  
  int main()
  {
    int n, m;
    std::cin >> n >> m;
    int size = n * m;
    std::vector<int> ages(size);
    for (int i = 0; i < size; i++)
      std::cin >> ages[i];
    int a, b;
    std::cin >> a >> b;
    bool r = false;
    for (int i = 0; i < n && !r; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m && !r; j++)
      {
        if (ages[i * m + j] == a)
        {
          if (i - 1 >= 0 && ages[(i - 1) * m + j] == b)
            r = true;
          else if (i + 1 < n && ages[(i + 1) * m + j] == b)
            r = true;
          else if (j - 1 >= 0 && ages[i * m + j - 1] == b)
            r = true;
          else if (j + 1 < m && ages[i * m + j + 1] == b)
            r = true;
        }
      }
    }
    std::cout << r << '\n';
    return 0;
  }
  
  评论
  解决 无用 2
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题