WYBNBA
2022-03-15 19:43
采纳率: 83.3%
浏览 23
已结题

python如何删除列表里重复的删掉并将list转化为tuple?

Input:
mixed_up_list = ['JHX', 'TAH', 'FPH', 'ALL', 'CSL', 'APA', 'SUN', 'MGOC', 'SYD', 'RHC', 'WOW', 'WES', 'AMC', 'WTC',
'STO', 'FMG', 'WBC', 'TCL', 'BHP', 'CPU', 'RIO', 'ASX', 'TLS', 'CSL', 'EDV', 'WBC', 'TPG', 'WPL',
'NCM', 'STO', 'JHX', 'NAB', 'ANZ', 'BXB', 'ANZ', 'COL', 'SOL', 'XRO', 'NAB', 'WOW', 'MQG', 'BHP',
'COH', 'SEK', 'TLS', 'GMG', 'FMG', 'IAG', 'CBA', 'COL', 'QBE', 'DXS', 'S32', 'REH', 'ALL', 'REA',
'RMD', 'WES', 'MQG', 'WPL', 'RIO', 'SYD', 'MIN', 'APT', 'SCG', 'MGR', 'TCL', 'GMG', 'SHL', 'CBA']
Expected output:
('QBE', 'WPL', 'TLS', 'APT', 'WOW', 'MQG', 'CPU', 'MGOC', 'ASX', 'CSL', 'SUN', 'RHC', 'BXB', 'TPG', 'WTC', 'EDV', 'SOL', 'SEK', 'JHX', 'ALL', 'COL', 'APA', 'REH', 'FPH', 'COH', 'WBC', 'AMC', 'ANZ', 'SCG', 'SYD', 'FMG', 'RIO', 'RMD', 'MIN', 'WES', 'TAH', 'DXS', 'STO', 'MGR', 'S32', 'CBA', 'NAB', 'NCM', 'XRO', 'GMG', 'REA', 'BHP', 'IAG', 'SHL', 'TCL')

我写的是
mixed_up_list = ['JHX', 'TAH', 'FPH', 'ALL', 'CSL', 'APA', 'SUN', 'MGOC', 'SYD', 'RHC', 'WOW', 'WES', 'AMC', 'WTC',
'STO', 'FMG', 'WBC', 'TCL', 'BHP', 'CPU', 'RIO', 'ASX', 'TLS', 'CSL', 'EDV', 'WBC', 'TPG', 'WPL',
'NCM', 'STO', 'JHX', 'NAB', 'ANZ', 'BXB', 'ANZ', 'COL', 'SOL', 'XRO', 'NAB', 'WOW', 'MQG', 'BHP',
'COH', 'SEK', 'TLS', 'GMG', 'FMG', 'IAG', 'CBA', 'COL', 'QBE', 'DXS', 'S32', 'REH', 'ALL', 'REA',
'RMD', 'WES', 'MQG', 'WPL', 'RIO', 'SYD', 'MIN', 'APT', 'SCG', 'MGR', 'TCL', 'GMG', 'SHL', 'CBA']

lst = list(set(mixed_up_list))
print(lst)

但是输出错误,请问如何删除重复的,并且转化为tuple

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题