chaoredsdragon
2019-06-26 21:55
采纳率: 100%
浏览 5.5k

抽象类可以创建对象吗?

这种情况搞不懂,创建对象成功了,是只要把抽象方法给具现化了就能创建吗?

abstract class Driver {
  public abstract void drive();
}

public class Test {
  public static void main(String[] args) {

    Driver d = new Driver() {
      @Override
      public void drive() {
        System.out.println("drive");
      }
    };

    d.drive();

    Driver d2 = new Driver() {
      @Override
      public void drive() {
        System.out.println("don't drive");
      }
    };

    d2.drive();
  }
}

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题