lishadowl
lishadowl
采纳率100%
2019-07-03 16:03 阅读 304

自学qt 写的计算器运行到特定位置提示引用的内存不能为read,请问怎么解决?

我在免费视频课上抄的计算器代码,自己改动之后出现的问题。用debug试出来只要运行到这里就报错:
图片说明

我有试过将这里的private内容改成public图片说明

但是改完在关闭的时候还是会出现引用内存不能为read图片说明

不过改成public如果程序打开了没有使用的话,能正常关闭

下面是相关的一些部分,请问这是什么情况?应该怎么解决?

如果给的信息不够,我会尽快补充,谢谢

另外标签写c++不知道对不对,只是找不到单独的qt选择,而qt说是c++的类库

void Dialog::on_btn_plus_clicked()
{
  double tmp = this->ui->lcdNumber->value();

  this->cal->setNum1(tmp);

  this->Num = "";

  QString ex = this->ui->btn_plus->text();

  this->cal->setFlag(ex);
}
void Dialog::on_btn_equal_clicked()
{
  double tmp = this->ui->lcdNumber->value();

  this->cal->setNum2(tmp);

  QString end = this->cal->doCal();

  this->ui->lcdNumber->display(end);

  this->cal->setNum1(tmp);

  this->Num = "";
}
QString calculate::doCal()
{
  float rst = 0;
  QString flg = this->flag;
  if(flag == "+"){
    rst = this->num1 + this->num2;
  }else if(flag == "-"){
    rst = this->num1 - this->num2;
  }else if(flag == "*"){
    rst = this->num1 * this->num2;
  }else if(flag == "/"){
    if(this->num2 == 0){
      return "ERROR";
    }
    rst = this->num1 / this->num2;
  }
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qtchen_1988 qtchen_1988 2019-07-04 11:49

  看样子是段错误,如果只是操作字符串一般不会,可能你哪个地方指针有问题,信息不够,分析不了。

  点赞 评论 复制链接分享
 • dabocaiqq dabocaiqq 2019-07-04 00:11

相关推荐