Prayer X
2019-07-11 19:53
采纳率: 0%
浏览 562
已采纳

为什么访问静态内部类的方法不会加载外部类的静态代码块?

调用B的时候不是应该先加载A吗?

public class test3 {
public static void main(String[] args) {
    A.B.go();
}
}
class A{
  static{
    System.out.println("a");
  }
  static class B{
    static{
      System.out.println("b");
    }
    public static void go(){
      System.out.println("go");
    }
  }
}

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题