exp(x). 2022-06-07 20:27 采纳率: 66.7%
浏览 262
已结题

fpga串口发送的数据为什么仿真正确,串口调试工具上却不断的显示00??

fpga串口发送的数据为什么仿真正确,串口调试工具上却不断的显示00??

输出的uart接的ACX720的M15端口
顶层代码
`timescale 1ns / 1ps

module uart_tx_test(
Clk,
Reset_n,
uart_tx
);

input Clk;
input Reset_n;
output uart_tx;

reg Send_Go;
reg [7:0] Data;
wire Tx_done;

uart_byte_tx uart_byte_tx(
.Clk(Clk),
.Reset_n(Reset_n),
.Data(Data),
.Send_Go(Send_Go),
.Baud_set(3'd4),
.uart_tx(uart_tx),
.Tx_done(Tx_done)
);

reg [24:0] counter;

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  counter <= 0;
  else if (counter == 4999999)
  counter <= 0;
  else
  counter <= counter + 1;
end

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  Send_Go <= 0;
  else if (counter == 1)
  Send_Go <= 1;
  else
  Send_Go <= 0;
end

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  Data <= 0;
  else if (Tx_done)
  Data <= Data + 1;
end
  

endmodule

串口发送代码:
`timescale 1ns / 1ps

module uart_byte_tx(
Clk,
Reset_n,
Data,
Send_Go,
Baud_set,
uart_tx,
Tx_done
);

input Clk;
input Reset_n;
input [7:0]Data;
input Send_Go;
input [2:0]Baud_set;
output reg uart_tx;
output reg Tx_done;


//Baud_set = 0,则波特率 = 9600;
//Baud_set = 1,则波特率 = 19200;
//Baud_set = 2,则波特率 = 38400;
//Baud_set = 3,则波特率 = 57600;

reg [17:0] bps_DR;
reg [17:0] div_cnt;
reg Send_en;

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  Send_en <= 0;
  else if (Send_Go)
  Send_en <= 1;
  else if (Tx_done)
  Send_en <= 0;
end

reg [7:0] r_data;

always @(posedge Clk)
begin
  if (Send_Go)
  r_data <= Data;
  else
  r_data <= r_data;
end

wire bps_clk;
assign bps_clk = (div_cnt == 1);

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  div_cnt <= 0;
  else if (Send_en)
    begin 
      if(div_cnt == bps_DR - 1)
      div_cnt <= 0;
      else
      div_cnt <= div_cnt + 1;
    end
  else
  div_cnt <= 0;
end

always @(*)
begin
  case (Baud_set)
  0: bps_DR = 1000000000/9600/20;
  1: bps_DR = 1000000000/19200/20;
  2: bps_DR = 1000000000/38400/20;
  3: bps_DR = 1000000000/57600/20;
  4: bps_DR = 1000000000/115200/20;
  default: bps_DR = 1000000000/9600/20;
  endcase
end

reg [3:0] bps_cnt;

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  bps_cnt <= 0;
  else if (Send_en)
  begin
    if (div_cnt == 1)
      begin
      if (bps_cnt == 11)
      bps_cnt <= 0;
      else
      bps_cnt <= bps_cnt + 1;
      end
    else
    bps_cnt <= bps_cnt;
  end
  else
  bps_cnt <= 0;
end

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  begin
    uart_tx <= 1'b1;
    Tx_done <= 1'b0;
  end
  else
    begin
      case (bps_cnt)
      0: begin
        Tx_done <= 0;
        uart_tx <= uart_tx;
        end
      1: uart_tx <= 0;
      2: uart_tx <= r_data[0];
      3: uart_tx <= r_data[1];
      4: uart_tx <= r_data[2];
      5: uart_tx <= r_data[3];
      6: uart_tx <= r_data[4];
      7: uart_tx <= r_data[5];
      8: uart_tx <= r_data[6];
      9: uart_tx <= r_data[7];
      10: uart_tx <= 1;
      11: uart_tx <= 1;
      default: uart_tx <= 1;
      endcase
    end
end

always @(posedge Clk or negedge Reset_n)
begin
  if (!Reset_n)
  Tx_done <= 1'b0;
  else if (bps_clk == 1 && bps_cnt == 10)
  Tx_done <= 1;
  else
  Tx_done <= 0;
end
  

endmodule

tb文件
`timescale 1ns / 1ps

module uart_tx_test_tb();

reg Clk;
reg Reset_n;
wire uart_tx;

uart_tx_test uart_tx_test(
.Clk(Clk),
.Reset_n(Reset_n),
.uart_tx(uart_tx)
);

initial Clk = 1;
always #10 Clk = ~Clk;

initial
begin
  Reset_n = 0;
  #201
  Reset_n = 1;
  #500000000;
  $stop;
end

endmodule

仿真图

img


串口助手显示的数据

img

暂时没有想到问题出在哪,想请各位用我的代码试一试

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • 老皮芽子 2022-06-07 21:38
  关注

  手机看代码费劲。仿真图细节看不到,串口发送数据的波形看不到。
  发送代码中96/102这两行代码 Tx_done <= 1'b0;去掉,不允许多处赋值。
  别的代码有什么问题看不出来。明天在电脑上看看吧。

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • 孤独的单刀 FPGA领域优质创作者 2022-06-07 21:54
  关注

  把发送模块uart_byte_tx的96和102行的Tx_done <= 0给注释掉,和124/126行的赋值冲突了----不允许在多个always块赋值。
  注释掉以后是接受结果正常的,我用自己的开发板试了一下,如下:

  img

  评论
  1人已打赏
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 已结题 (查看结题原因) 6月8日
 • 已采纳回答 6月7日
 • 赞助了问题酬金10元 6月7日
 • 修改了问题 6月7日
 • 展开全部

悬赏问题

 • ¥50 vue-codemirror如何对指定行 指定位置的 字符进行背景颜色或者字体颜色的修改?
 • ¥15 有人会思科模拟器嘛?
 • ¥30 遇到一个的问题,请教各位
 • ¥20 matlab报错,vflux计算潜流通量
 • ¥15 我该如何实现鼠标按下GUI按钮时就执行按钮里面的操作的方法
 • ¥15 关于#硬件工程#的问题:我这边有个锁相环电路没有效果
 • ¥15 20款 27寸imac苹果一体机装win10后,蓝牙耳机和音响放歌曲卡顿断断续续.
 • ¥15 VB.NET 父窗体调取子窗体报错
 • ¥15 python海龟作图如何改代码使其最后画出来的是一个镜像翻转的图形
 • ¥15 我不明白为什么c#微软的官方api浏览器为什么不支持函数说明的检索,有支持检索函数说明的工具吗?