qq_40619811
2022-06-12 21:12
采纳率: 100%
浏览 75

如何在js代码里正确获取thymeleaf的值

你好,我想获取html里面的thymeleaf的值,传递到js代码中,却发现总是无法获取,这是为什么呢?
这是thymeleaf的代码

 <div id="co" style="overflow:hidden;background-color: black">
  <div id="cp" th:each="cangpin,cangpinStat:${cangpinlist}">
    <div id="cq" width="80%" height="auto">
    <img th:src="'/images/'+${cangpin.path2}">
      <div id="cqb" style="color: white" th:text="${cangpin.began}"></div>
    </div>
    <div id="cqa">
    <nobr class="span1" th:text="${cangpin.cangpinname}"></nobr><br>
    <nobr class="span2" th:text="${cangpin.type2}"></nobr>
    <nobr class="span3">限量</nobr>
    <nobr class="span4" th:text="${cangpin.totalnum}"></nobr>
    <nobr class="span5" th:text="' '+${cangpin.sys}"></nobr><br>
    <nobr class="span6" th:text="' '+${cangpin.company}"></nobr>
    <nobr class="span7" th:text="' ¥'+${cangpin.xianjia}"></nobr>
    </div>
  </div>
</div>


这是js部分的代码

 setInterval(function () {
    var time=new Date();
    var year=time.getFullYear();
    var month=time.getMonth()+1;
    var day=time.getDate();
    var hour=time.getHours();
    var minute=time.getMinutes();
    var second=time.getSeconds();
    if(month<10) month="0"+month;
    if(day<10) day="0"+day;
    if(hour<10) hour="0"+hour;
    if(minute<10) minute="0"+minute;
    if(second<10) second="0"+second;
    var ef=year+"/"+month+"/"+day+" "+hour+":"+minute+":"+second;
    var eg=document.getElementById("cqb").value;
    console.log(eg);
  },1000)

我要获取的是名为cqb的div标签的cangpin.began这个值,但是总是无法获取。
我换了这个代码

[[${cangpin.began}]]

换这个也不行,同样是失败。
怎么办呢?

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题