m0_61138145
2022-06-20 10:20
采纳率: 88.2%
浏览 12

关于HDU2567的问题


#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  getchar();
  while (n--) {
    int i, j;
    char c[105];
    char c1[55];
    char c2[55];
    gets(c1);
    gets(c2);
    int len1 = strlen(c1);
    int len2 = strlen(c2);
    int x;
    for (i = 0; i < len1 / 2; i++) {
      c[i] = c1[i];
    }
    for (i = len1 / 2, j = 0; j < len2; j++, i++) {
      c[i] = c2[j];
    }
    x = i;
    for (i = x, j = len1 / 2; j < len1; j++, i++) {
      c[i] = c1[j];
    }
    for (int i = 0; i < strlen(c); i++) {
      printf("%c", c[i]);
    }
    printf("\n");
  }
}

题目参考HDU2567,链接如下
https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2567

三个for循环都单独检查没有问题,但输出c字符串的时候会报警,而且内容有错

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题