mario2211
2022-07-25 18:29
采纳率: 66.7%
浏览 30

golang指针问题

golang初学者问个弱弱的问题
package main

func main() {
test1()
}

func test1() {
map1 := map[int]int{1: 2}
map2 := map1
println(&map1)
println(&map2)
}
得到的结果分别是
0xc000053f38
0xc000053f30
既然map是引用传递 为什么map1和map2的指针不同?

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题