.LAL. 2022-10-22 18:24 采纳率: 95%
浏览 18
已结题

Python turtle运行不了怎么回事

问题遇到的现象和发生背景

这是我的Python代码,用我的Python运行不了,该怎么改,还是我的Python有问题?

用代码块功能插入代码,请勿粘贴截图
import turtle as t
# t.speed(5)
t.pensize(8)
t.hideturtle()
t.screensize(500, 500, bg='white')
# 猫脸
t.fillcolor('#00A1E8')
t.begin_fill()
t.circle(120)
t.end_fill()
t.pensize(3)
t.fillcolor('white')
t.begin_fill()
t.circle(100)
t.end_fill()
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 134)
t.pd()
t.pensize(4)
t.fillcolor("#EA0014")
t.begin_fill()
t.circle(18)
t.end_fill()
t.pu()
t.goto(7, 155)
t.pensize(2)
t.color('white', 'white')
t.pd()
t.begin_fill()
t.circle(4)
t.end_fill()
t.pu()
t.goto(-30, 160)
t.pensize(4)
t.pd()
t.color('black', 'white')
t.begin_fill()
a = 0.4
for i in range(120):
  if 0 <= i < 30 or 60 <= i < 90:
    a = a + 0.08
    t.lt(3) # 向左转3t.fd(a) # 向前走a的步长
  else:
    a = a - 0.08
    t.lt(3)
    t.fd(a)
t.end_fill()
t.pu()
t.goto(30, 160)
t.pensize(4)
t.pd()
t.color('black', 'white')
t.begin_fill()
for i in range(120):
  if 0 <= i < 30 or 60 <= i < 90:
    a = a + 0.08
    t.lt(3) # 向左转3t.fd(a) # 向前走a的步长
  else:
    a = a - 0.08
    t.lt(3)
    t.fd(a)
t.end_fill()
t.pu()
t.goto(-38, 190)
t.pensize(8)
t.pd()
t.right(-30)
t.forward(15)
t.right(70)
t.forward(15)
t.pu()
t.goto(15, 185)
t.pensize(4)
t.pd()
t.color('black', 'black')
t.begin_fill()
t.circle(13)
t.end_fill()
t.pu()
t.goto(13, 190)
t.pensize(2)
t.pd()
t.color('white', 'white')
t.begin_fill()
t.circle(5)
t.end_fill()
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 134)
t.pensize(4)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.right(90)
t.forward(40)
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 124)
t.pensize(3)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.left(10)
t.forward(80)
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 114)
t.pensize(3)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.left(6)
t.forward(80)
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 104)
t.pensize(3)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.left(0)
t.forward(80)
# 左边的胡子
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 124)
t.pensize(3)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.left(170)
t.forward(80)
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 114)
t.pensize(3)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.left(174)
t.forward(80)
t.pu()
t.home()
t.goto(0, 104)
t.pensize(3)
t.pencolor('black')
t.pd()
t.left(180)
t.forward(80)
t.pu()
t.goto(-70, 70)
t.pd()
t.color('black', 'red')
t.pensize(6)
t.seth(-60)
t.begin_fill()
t.circle(80, 40)
t.circle(80, 80)
t.end_fill()
t.pu()
t.home()
t.goto(-80, 70)
t.pd()
t.forward(160)
t.pu()
t.home()
t.goto(-50, 50)
t.pd()
t.pensize(1)
t.fillcolor("#eb6e1a")
t.seth(40)
t.begin_fill()
t.circle(-40, 40)
t.circle(-40, 40)
t.seth(40)
t.circle(-40, 40)
t.circle(-40, 40)
t.seth(220)
t.circle(-80, 40)
t.circle(-80, 40)
t.end_fill()
# 领带
t.pu()
t.goto(-70, 12)
t.pensize(14)
t.pencolor('red')
t.pd()
t.seth(-20)
t.circle(200, 30)
t.circle(200, 10)
# 铃铛
t.pu()
t.goto(0, -46)
t.pd()
t.pensize(3)
t.color("black", '#f8d102')
t.begin_fill()
t.circle(25)
t.end_fill()
t.pu()
t.goto(-5, -40)
t.pd()
t.pensize(2)
t.color("black", '#79675d')
t.begin_fill()
t.circle(5)
t.end_fill()
t.pensize(3)
t.right(115)
t.forward(7)
t.mainloop()


 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • .LAL. C/C++领域新星创作者 2022-10-22 19:02
  关注

  解决了解决了,那个**代码有问题

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 已结题 (查看结题原因) 10月22日
 • 已采纳回答 10月22日
 • 创建了问题 10月22日

悬赏问题

 • ¥15 公交车和无人机协同运输
 • ¥15 stm32代码移植没反应
 • ¥15 matlab基于pde算法图像修复,为什么只能对示例图像有效
 • ¥100 连续两帧图像高速减法
 • ¥15 组策略中的计算机配置策略无法下发
 • ¥15 如何绘制动力学系统的相图
 • ¥15 对接wps接口实现获取元数据
 • ¥20 给自己本科IT专业毕业的妹m找个实习工作
 • ¥15 用友U8:向一个无法连接的网络尝试了一个套接字操作,如何解决?
 • ¥30 我的代码按理说完成了模型的搭建、训练、验证测试等工作(标签-网络|关键词-变化检测)