husky66
2019-09-11 14:28
采纳率: 0%
浏览 239

C语言关于指针的问题。

本人刚学c预言,遇到了关于指针的问题。

代码如下:

#include<stdio.h>

extern char * aaa();

int main(void)
{
  char *p = aaa();


  printf("%d\n", *p);
  return 0;
}

char * aaa()
{
  char * arr = "dsfxsas";
  int a = 2;

  return &a;
}

运行结果:

2

为啥函数aaa()中的a变量,在函数运行完后没有被销毁,在主函数中被输出了。

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题