m0_74388028 2022-12-07 15:32 采纳率: 35.7%
浏览 359
已结题

C语言用指针实现数组元素循环移动

img


实现数组向左移

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • qzjhjxj 2022-12-07 16:19
  关注

  供参考:

  #include <stdio.h>
  #define N 20
  int main()
  {
    int a[N], i, n, m, t, * p, * q;
    scanf("%d", &n);//输入整数个数
    for (i = 0; i < n; i++)
      scanf("%d", &a[i]);
    p = a;
    scanf("%d", &m);//输入移动位数
    
    /***** 首先逆置数组前m个元素 *****/
    q = a + m - 1; //尾指针
    for (p = a; p <= a + (m - 1) / 2; p++, q--)
      t = *p, * p = *q, * q = t;
  
    /***** 逆置余下n-m个元素 *****/
    q = a + n - 1; //尾指针
    for (p = a + m; p <= a + (n - 1 + m) / 2; p++, q--)
      t = *p, * p = *q, * q = t;
  
    /***** 逆置整个数组 *****/
    q = a + n - 1; //尾指针
    for (p = a; p <= a + (n - 1) / 2; p++, q--)
      t = *p, * p = *q, * q = t;
    
    //输出数组
    for (i = 0; i < n; i++)
      printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
  }
  
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 已结题 (查看结题原因) 12月16日
 • 已采纳回答 12月16日
 • 创建了问题 12月7日

悬赏问题

 • ¥15 主机可以ping通路由器但是连不上网怎么办
 • ¥15 数据库一张以时间排好序的表中,找出多次相邻的那些行
 • ¥50 关于DynamoRIO处理多线程程序时候的问题
 • ¥15 kubeadm部署k8s出错
 • ¥15 Abaqus打不开cae文件怎么办?
 • ¥20 双系统开机引导中windows系统消失问题?
 • ¥15 小程序准备上线,软件开发公司需要提供哪些资料给甲方
 • ¥15 关于生产日期批次退货退款,库存回退的问题
 • ¥15 手机应用的时间可以修改吗
 • ¥15 docker 运行OPEN-webui异常