qq_43412960
2019-10-26 14:03
采纳率: 79.1%
浏览 466

C语言 关于获取最大字符串的问题

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

void main()
{
 char str1[20];
char str2[20];
char str3[20];
int i=0;
printf("请输入第一个字符串:");
gets(str1);
printf("请输入第二个字符串:");
gets(str2);
printf("请输入第三个字符串:");
gets(str3);
if(strcmp(str1,str2)>0)
{char temp[20];
 temp=str;
 str1=str2;
 str1=temp;
}
if(strcmp(str2,str3)>0)
{char temp[20];
 temp=str;
 str2=str3;
 str2=temp;
}
printf("最大值:");
printf("%s",str3);


getch();
}

我想从三个字符串中,获得最大的字符串,通过strcmp判断大小,然后通过数组名(这个相当于地址嘛)完成大小的转换,最后输出最大串,思路没问题的。但是报错
图片说明

为啥子会这样呢?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2019-10-26 14:06
  已采纳

  temp=str;
  str2=str3;
  str2=temp;
  ->
  strcpy(temp, str2);
  strcpy(str2, str3);
  strcpy(str3, temp);

  temp=str;
  str1=str2;
  str1=temp;
  ->
  strcpy(temp, str1);
  strcpy(str1, str2);
  strcpy(str2, temp);

  另外,其实并不需要交换
  直接
  char * max = strcmp(str1, str2) > 0 ? str1 : str2;
  if (strcmp(max, str3) < 0) max = str3;
  printf("%s", max);
  即可。

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题