qq842475455
2019-10-29 21:32
采纳率: 66.7%
浏览 319

没有报错但是为什么没有结果 递归调用算阶乘

int main()
{
int jiecheng(int a);
int a;
scanf("%d", a);
printf("%d", jiecheng(a));
return 0;
}
int jiecheng( int a) {
float n, s = 0, t = 1;
for (n = 1; n <= a; n++) {
t *= n;
s += t;
}
return(s);
}
有没有大佬告知一下
怎么改就正确了

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • threenewbee 2019-10-29 23:05
  已采纳

  递归是自己调用自己,也就是在jiecheng里又调用了jiecheng才是递归,正确写法如下,满意请采纳。

  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
    int jiecheng(int a);
    int a;
    scanf("%d", &a);
    printf("%d", jiecheng(a));
    return 0;
  }
  int jiecheng(int a)
  {
    if (a == 1) return 1;
    return jiecheng(a - 1) * a;
  }
  
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • chimpanzee 2019-10-29 22:35

  首先你的代码没有递归调用
  其次,看标题你是计算阶乘,n的阶乘=1x2x3x...x(n-1)xn;但是看你的jiecheng函数,返回值s计算的是小于等于n的所有正整数的阶乘的和,t才是n的阶乘;
  最后,你说没有结果,可能跟你的变量定义有关,jiecheng函数定义返回值为int,但是你的s定义为float,工具及语言会不会自动转我也不太确定,你可以修改变量类型一致试一下

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • _满天星_wjy 2019-10-29 22:35

  #include
  int main()
  {
  int jiecheng(int a);
  int a;
  scanf("%d", &a); //要用取地址符
  printf("%d", jiecheng(a));
  return 0;
  }

  int jiecheng( int a) {
  float n, s = 0, t = 1;
  for (n = 1; n <= a; n++)
  {
  t *= n;
  s += t;
  }
  return(t); // T为阶乘值,S为N的阶乘值之和
  }

  图片说明

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题