scg2000
2019-11-28 22:10
采纳率: 50%
浏览 319

刚刚学习c语言,做统计字符个数的时候遇到问题TAT,求大佬帮助~

#include
int main()
{
int Eng,Mat,other;
char op;
int i,n;
Eng=Mat=other=0;
printf("开始输入10个字符:");
for(i=1;i<=10;i++)
{
op=getchar ();
if((op>='a'&&op<='z')||(op>='A'&&op<='Z'))
Eng++;
else
{
if(op>='0'&&op<='9')
Mat++;
else
other++;
}
}
printf("英文字母有%d个\n数字字符有%d个\n其他字符有%d个\n",Eng,Mat,other);
while(1);
}
这个输出出来就是正常的图片说明


```#include<stdio.h> 
int main()
{
  int Eng,Mat,other;
  char op;
  int i,n;
  Eng=Mat=other=0;
  printf("请输入正整数n:");
  scanf("%d",&n);
  printf("开始输入字符:"); 
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    op=getchar ();
    if((op>='a'&&op<='z')||(op>='A'&&op<='Z'))
      Eng++;
    else
    {
      if(op>='0'&&op<='9')
        Mat++;
      else
        other++; 
    }
  }
  printf("英文字母有%d个\n数字字符有%d个\n其他字符有%d个\n",Eng,Mat,other);
  while(1);
}


这个输出出来就莫名其妙多一个其他字符,请问是因为我输入完n后打的回车被当做第一个字符吗,如果是的话怎么解决呢?图片说明

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2019-11-29 09:10
  已采纳

  问题解决的话请点采纳

  #include<stdio.h> 
  int main()
  {
    int Eng,Mat,other;
    char op;
    int i,n;
    Eng=Mat=other=0;
    printf("请输入正整数n:");
    scanf("%d",&n);
    getchar(); //加上
    printf("开始输入字符:"); 
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
      op=getchar ();
      if((op>='a'&&op<='z')||(op>='A'&&op<='Z'))
        Eng++;
      else
      {
        if(op>='0'&&op<='9')
          Mat++;
        else
          other++; 
      }
    }
    printf("英文字母有%d个\n数字字符有%d个\n其他字符有%d个\n",Eng,Mat,other);
    return 0;
  }
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题