doulan9287
2019-02-21 19:01
浏览 1.5k
已采纳

在Golang中将二进制值作为字符串转换为uint32

Hello i am trying to convert 00000000000000000000000000001011 to uint32 in golang using

var v = "00000000000000000000000000001011"
fmt.Printf("%T
", v)
c := []byte(v)
u := binary.LittleEndian.Uint32(c)

However it is not working.

图片转代码服务由CSDN问答提供 功能建议

您好,我正在尝试使用

 <将go000000中的00000000000000000000000000000000001011转换为uint32 代码> var v =“ 00000000000000000000000000001011” 
fmt.Printf(“%T 
”,v)
c:= [] byte(v)
u:= binary.LittleEndian.Uint32(c)
    
 
 

但是它不起作用。

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题