drqvr26084 2017-05-03 11:58 采纳率: 100%
浏览 1528
已采纳

如何检查我与mqtt代理的连接是否断开?

我正在尝试使用paho pkg来通过golang构建MQTT子客户端,当代理断开连接时,我的客户端就会出现问题,我一开始以为会出现丢失的消息,但这种情况并没有发生,启动代理后,MQTT子客户端却无法获得由MQTT PUB客户端发送的消息。

为什么会发生这种事,我怎么才能解决呢?

代码:

package main

import (
  "fmt"
  "os"

  mqtt "github.com/eclipse/paho.mqtt.golang"
)

var (
  broker           = "tcp://localhost:1883"
  f   mqtt.MessageHandler = func(client mqtt.Client, msg mqtt.Message) {
    fmt.Printf("TOPIC: %s
", msg.Topic())
    fmt.Printf("MSG: %s
", msg.Payload())
  }
)

func main() {
  //create a ClientOptions
  opts := mqtt.NewClientOptions().AddBroker(broker)
  opts.SetClientID("group-one")
  opts.SetDefaultPublishHandler(f)

  //create and start a client using the above ClientOptions
  c := mqtt.NewClient(opts)
  if token := c.Connect(); token.Wait() && token.Error() != nil {
    panic(token.Error())
  }

  if token := c.Subscribe("test", 0, nil); token.Wait() && token.Error() != nil {
    fmt.Println(token.Error())
    os.Exit(1)
  }

  for {

  }
}
 • 写回答

1条回答 默认 最新

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   悬赏问题

   • ¥15 Win7电脑开机出现硬件设置已更改
   • ¥15 vba代出现莫须有错误,都是一个个复制下来的为啥出错呢?
   • ¥15 /etc/vsftpd/vsftp.conf配置文件加了一行utf8_filesystem=YES之后,启动vsftpd报错
   • ¥15 W5100可以收广播,但是无法发出广播
   • ¥100 PCD点云排序和分割
   • ¥15 GG-CNN抓取数据集
   • ¥15 C++类和对象,多态性,继承,虚函数虚基类
   • ¥15 使用VS2019和Dev c++按%p输出地址,结果相差很大
   • ¥30 有偿解惑TINA老报错,求解惑
   • ¥15 arduino esp8266 编译问题