drqvr26084
2017-05-03 11:58
采纳率: 100%
浏览 1.5k
已采纳

如何检查我与mqtt代理的连接是否断开?

我正在尝试使用paho pkg来通过golang构建MQTT子客户端,当代理断开连接时,我的客户端就会出现问题,我一开始以为会出现丢失的消息,但这种情况并没有发生,启动代理后,MQTT子客户端却无法获得由MQTT PUB客户端发送的消息。

为什么会发生这种事,我怎么才能解决呢?

代码:

package main

import (
  "fmt"
  "os"

  mqtt "github.com/eclipse/paho.mqtt.golang"
)

var (
  broker           = "tcp://localhost:1883"
  f   mqtt.MessageHandler = func(client mqtt.Client, msg mqtt.Message) {
    fmt.Printf("TOPIC: %s
", msg.Topic())
    fmt.Printf("MSG: %s
", msg.Payload())
  }
)

func main() {
  //create a ClientOptions
  opts := mqtt.NewClientOptions().AddBroker(broker)
  opts.SetClientID("group-one")
  opts.SetDefaultPublishHandler(f)

  //create and start a client using the above ClientOptions
  c := mqtt.NewClient(opts)
  if token := c.Connect(); token.Wait() && token.Error() != nil {
    panic(token.Error())
  }

  if token := c.Subscribe("test", 0, nil); token.Wait() && token.Error() != nil {
    fmt.Println(token.Error())
    os.Exit(1)
  }

  for {

  }
}

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题