qq_43412960
qq_43412960
采纳率79.1%
2019-12-20 14:28

结构体指针的内容赋值相关问题

5
已采纳
int main()
{

int a=1;
int *b;
typedef struct 
{

int no;
char nn;
}L;
 L *LL;
LL->no=1;
printf("%d",LL->no);getch();


return 0;
}

这是我写的代码,代码没有报错,为什么运行的时候会溢出呢?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答

 • qtchen_1988 qtchen_1988 2年前

  动态内存没分配;

   L *LL;
   改成
   L *LL = (L *)malloc(sizeof(L));
  

  全部代码:

  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<conio.h>
  #include<malloc.h>
  
  int main()
  {
    typedef struct
    {
      int no;
      char nn;
    }L;
    L *LL = (L *)malloc(sizeof(L));
    LL->no=1;
    printf("%d",LL->no);
    free(LL);
    LL = NULL;
    getch();
    return 0;
  }
  
  
  点赞 4 评论 复制链接分享
 • qq_40634407 转瞬即失 2年前

  用“->”,要声明一个结构体的指针,还要手动开辟一个该结构体的内存,然后把返回的指针给声明的结构体指针,才能用“->”正确引用。
  否则内存中只分配了指针的内存,没有分配结构体的内存,导致想要的结构体实际上是不存在。这时候用“->”引用自然出错了,因为没有结构体,自然没有结构体的域了。

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • xianfajushi 智者知已应修善业 2年前

  函数应该写在主函数外,试看

  typedef struct
  {
  public:
    int no;
    char nn;
  }L;
  
    int a = 1;
    int *b;
    L AA;
    L *LL=&AA;
    LL->no = 111111111;
    printf_s("%d\n", LL->no);
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

为你推荐