xueweigang
xueweigang
2020-04-09 11:53

QT中,如果要使用TCP协议实现文件传输功能,可以使用QNetworkAccessManager类吗,还是只能使用QTcpSocket和QTcpServer

  • c++

QT中,如果要使用TCP协议实现文件传输功能,可以使用QNetworkAccessManager类吗,还是只能使用QTcpSocket和QTcpServer,QNetworkAccessManager建立连接是基于什么协议

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答

为你推荐

换一换