wd690143685
2020-04-21 11:11
采纳率: 100%
浏览 193
已采纳

请问怎么下面这段JavaScript代码怎么理解

最近在看一份开源代码,里面用的js语法以前没见过

export var map = new Map((
  for (pn of Object.keys(exports))
   if (Array.isArray(exports[pn].custom_dom_events) && ~event_opcodes.indexOf(pn))
    [pn, exports[pn]]));

构造参数里面用了个for循环,还有if的执行体用[]括起来,请问这是哪一版的js语法?

我个人猜测是不是等价于下面的常见语法?

var map = new Map();
for(pn of Object.keys(exports)) {
 if (Array.isArray(exports[pn].custom_dom_events) && ~event_opcodes.indexOf(pn)) { 
  map.set(pn, exports[pn])
 }
}
export {map}

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题