dabocaiqq
2020-07-21 16:04
采纳率: 66.6%
浏览 157

高分悬赏:Java语言怎么输出m个数字里选出n个数字的全部的排列组合,一行输出1个

高分悬赏:Java语言怎么输出m个数字里选出n个数字的全部的排列组合,一行输出1个

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 已采纳

  有一种专门的排列组合算法可以了解一下。https://www.iteye.com/blog/liyuandong-737756

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • Happywzy~ 2020-07-21 17:13
    public static Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();
    public static void main(String[] args) {
      int[] m = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
      int n = 3;
      f(m, n, 0, 0);
    }
    private static void f(int[] shu, int targ, int has, int cur) {
      if (has == targ) {
        System.out.println(stack);
        return;
      }
      for (int i = cur; i < shu.length; i++) {
        if (!stack.contains(shu[i])) {
          stack.add(shu[i]);
          f(shu, targ, has + 1, i);
          stack.pop();
        }
      }
    }
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题