weixin_40377939
weixin_40377939
采纳率100%
2020-09-26 13:40

求助,指针相关问题,跪求dalao指点迷津

已采纳

只能在省略号处修改,要求最后输出等于0,萌新对指针一脸懵逼,求dalao帮助。跪谢
#include
...........;

int
main()
{
int x, y, a, b;

  scanf("%d", &a);
  scanf("%d", &b);

  sub(....., a);
  sub(....., b);
  printf("%d = 0\n", x - a);
  printf("%d = 0\n", y - b);
  return 0;

}
void
sub(.....)
{
........;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • caozhy 回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 6月前
  #include <stdio.h>
  
  void sub(int *a, int b);
  
  int main()
  {
  int x, y, a, b;
  
    scanf("%d", &a);
    scanf("%d", &b);
  
    sub(&x, a);
    sub(&y, b);
    printf("%d = 0\n", x - a);
    printf("%d = 0\n", y - b);
    return 0;
  }
  void sub(int *a, int b)
  {
  *a = b;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享