hxboss
2015-04-09 08:51
采纳率: 100%
浏览 4.3k
已采纳

java线程池当其中一个线程算出结果,终止全部线程

业务逻辑:

一个大型社区,每一秒有上千人在提交留言,提交的留言将经过,上万条的正则表达式的过滤,没有匹配任何规则的,才保存到系统,否则提示用户,您录入的内容不合法。

我是这样想的,把这上万条正则表达式,拆分成2000条一组,开一个5个线程的线程池,每个线程将负责其中2000个规则的匹配。

每条留言提交时,将由这5个线程,去判断是否有匹配的规则,如果其中一个线程匹配到了规则,将结束其他4个线程的任务,返回给用户结果。

请问这种要怎么实现。。

是不是用到

ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(5);

java.util.concurrent.Future;

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • danielinbiti 2015-04-09 09:58
  已采纳

  可以类似下面这样

   import java.util.ArrayList;
  import java.util.concurrent.CountDownLatch;
  
  
  public class TestThread {
    /**
     * @param args
     * @throws InterruptedException 
     */
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
  
      String c = "评论1";
      TxtClass tx = new TxtClass(c);
      CountDownLatch cdLatch = new CountDownLatch(5);
      Thread tr = new CRThread(1,tx,cdLatch);//1表示第一个
      Thread tr2 = new CRThread(2,tx,cdLatch);
      Thread tr3 = new CRThread(3,tx,cdLatch);
      Thread tr4 = new CRThread(4,tx,cdLatch);
      Thread tr5 = new CRThread(5,tx,cdLatch);
  
      tr.start();
      tr2.start();
      tr3.start();
      tr4.start();
      tr5.start();
      cdLatch.await();    
  
      System.out.println("都执行完了,结果["+tx.isFind() + "]");
    }
  
  }
  class TxtClass{
    private String c = "";
    private boolean isFind = false;
    public TxtClass(String c){
      this.c = c;
    }
    public boolean isFind() {
      return isFind;
    }
    public void setFind(boolean isFind) {
      this.isFind = isFind;
    }
    public String getC() {
      return c;
    }
  
  }
  class RegClass{//校验规则
    private static RegClass rc = new RegClass();
    public static RegClass getInstance(){
      return rc;
    }
    private ArrayList<String> list = new ArrayList();
    public RegClass(){//初始化规则
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("s");
      list.add("1");
      list.add("评");
      list.add("a");
      list.add("b");
      list.add("r");
    }
    public boolean isContains(int index,String c){
      if(list.size()>index){
        return c.indexOf(list.get(index))>=0;
      }else{
        return false;
      }
    }
  }
  class CRThread extends Thread{
    private int startNum = 0;
    private TxtClass txtClass;//留言内容
    private CountDownLatch cdLatch;
    private int oneLength = 2000;//一个线程校验的长度
    public CRThread(int i,TxtClass txtClass,CountDownLatch cdLatch){
      super();
      this.startNum = i;
      this.txtClass = txtClass;
      this.cdLatch = cdLatch;
    }
    @Override
    public void run() {
      boolean f = false;
      int nums = 0;
      for(int i=0;i<oneLength;i++){
        nums = (startNum-1)*oneLength+i;
        System.out.println("thread-"+startNum+"-["+nums+"]");
        f=RegClass.getInstance().isContains(nums, txtClass.getC());
        if(f){
          txtClass.setFind(true);
        }
        if(txtClass.isFind()){
          break;
        }
        try {
          Thread.sleep(1);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      System.out.println("thread-"+startNum+"-结束["+nums+"]");
      this.cdLatch.countDown();
    }
  }
  
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • Tiger_Zhao 2015-04-09 09:28

  "每一秒有上千人在提交留言"
  既然同时要进行这么多的检查,1个留言用5个线程各自处理2000个匹配,不如这5个线程取处理5个留言的10000个匹配简单(之间跳出自己的循环即可)。
  反正两个方案都是平均1个留言做5000次匹配。

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • hxboss 2015-04-10 00:23

  谢谢楼上两位的回复
  但是每次都 Thread tr = new CRThread(1,tx,cdLatch); 这样新开线程,效率会不会低一点呢
  其实我是想用一个线程池,专门处理这个内容检查,一个评论扔到这个池里面,池经过多线程匹配计算,抛出结果

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • hxboss 2015-04-10 00:25

  cdLatch.await();

  System.out.println("都执行完了,结果["+tx.isFind() + "]");

  这样一await,是不是全部线程都要执行完,才会给结果的?
  如果其中一个线程已经算出结果了,其他几个会自动听下来吗

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • hxboss 2015-04-10 00:25

  哦 有个break

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 毕小宝 2015-04-10 01:09

  基本思路是:任务执行类携带一个控制信息(标识是否有任务完成目标搜索),每次匹配规则之前,先检查该标识,如果非真,则进行规则匹配,若果该任务找到了目标,则修正该标识为真,通知其他任务结束。
  示例代码如下,ControlInfo是控制信息,Task是任务类,Test是测试函数(定义控制信息和匹配规则,使用线程池提交任务)。
  /**

  • 全局控制控制信息
  • 每个任务都关联一个该属性,任务之前之前先检查该标识,完成之后修正该标识
  • @author bh
   */
   public class ControlInfo {
   private boolean isShouldFinished;
   public boolean isShouldFinished() {
   return isShouldFinished;
   }
   public void setShouldFinished(boolean isShouldFinished) {
   this.isShouldFinished = isShouldFinished;
   }
   }
   import java.util.List;

   /**

   • 任务类处理规则:每次规则校验时先判断是否有其他线程找到
   • 如果有其他线程已经完成,则结束;否则自己查找,找到通知其他线程
   • @author bh */ public class Task implements Runnable{ private ControlInfo controlInfo; private List rules;

   public Task(ControlInfo controlInfo,List rules){
   this.controlInfo = controlInfo;
   this.rules = rules;
   }

   @Override
   public void run() {
   //遍历规则,进行校验
   for(String rule:rules){
   //操作之前先判断是否有其他线程找到了,如果找到了就结束
   synchronized(controlInfo){
   if(!controlInfo.isShouldFinished()){
   //TODO 判断规则处理:校验规则
   if(rule.equals("")){
   //找到了,通知其他任务,结束
   controlInfo.setShouldFinished(true);
   }
   }else{
   //有任务已经完成,则结束规则查找
   return;
   }
   }
   }
   }
   }
   import java.util.List;
   import java.util.concurrent.ExecutorService;
   import java.util.concurrent.Executors;

  public class Test {
  public static void main(String[] args) {
  //开启一个线程池
  ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(5);
  //定义需校验的规则
  List r1 = null;
  List r2 = null;
  List r3 = null;
  List r4 = null;
  List r5 = null;
  //创建一个控制对象
  ControlInfo controlInfo = new ControlInfo();
  //创建N个任务,第二个参数是规则
  Task t1 = new Task(controlInfo,r1);
  Task t2 = new Task(controlInfo,r2);
  Task t3 = new Task(controlInfo,r3);
  Task t4 = new Task(controlInfo,r4);
  Task t5 = new Task(controlInfo,r5);
  //线程池执行任务
  exec.execute(t1);
  exec.execute(t2);
  exec.execute(t3);
  exec.execute(t4);
  exec.execute(t5);
  }
  }

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题