Ete_ghost
2015-05-15 09:11
采纳率: 68.2%
浏览 1.9k

关于app开始时的显示图片

使用imageView实现的吗?就只是一个无边框全屏的imageView组件?
可是为什么我这样做 在app开始的时候图片显示前总会有程序的框架一闪而过?
而正常的app一闪而过的却是全黑或全白再显示图片
到底是怎么实现的?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 千本摩的 2015-05-15 10:21
  已采纳

  我高数你 你这个是因为主题是有actionbar的 你把主题的actionbar背景颜色 设置为黑 字体设置为黑就行了 或者干脆使用没有actionbar的主题

  点赞 评论
 • 月盡天明 2015-05-15 09:16

  你是说启动界面吗?

  点赞 评论
 • 月盡天明 2015-05-15 09:16

  你是说启动界面吗?

  点赞 评论
 • 千本摩的 2015-05-16 01:57
  <style name="hasTitle" parent="android:Theme.Light">
    <item name = "android:windowTitleSize">@dimen/actionbar_height</item>
    <item name="android:windowTitleBackgroundStyle">@style/StatusBarBackground</item>
    <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
    <item name="android:windowTitleStyle">@style/hideTitle</item>
    <!--<item name="android:dialogTheme">@style/CardDialog</item>-->
    <!--<item name="android:windowBackground">@drawable/btn_share_cancel</item>-->
  </style>
  
      <style name="hideTitle">
    <item name="android:textColor">#00000000</item>
  </style>
  
  <style name="StatusBarBackground">
    <item name="android:background">#00000000</item>
  </style>
    这是有actionbar的
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题