qq_27478049 2015-05-26 02:42 采纳率: 100%
浏览 2958
已采纳

Caused by: java.sql.SQLException: ORA-00911: 无效字符

if(stat){
    sqlsb.append(" select * from (");
  }else{
    sqlsb.append("select count(*) from (");
  }
  sqlsb.append("select bb.datetime datetime, sum(decode(bb.typevalue, '新入金', bb.inits, 0.0)) as inits1, " +
      " sum(decode(bb.typevalue, '还款本金', bb.inits, 0.0)) as inits2, " +
      " sum(decode(bb.typevalue, '赎回金额', bb.inits, 0.0)) as inits3, " +
      " sum(decode(bb.typevalue, '借款金额', bb.inits, 0.0)) as inits4, " +
      " sum(decode(bb.typevalue, '历史空闲资金', bb.inits, 0.0)) as inits5 from  (select to_char(t.start_date, 'yyyy-MM-dd') datetime, " +
      " sum(t.amount) inits, '新入金' typevalue  from p2p_investment_capitalinfo t where t.type = 02 " +
      " and t.status in (01, 02, 03) group by to_char(t.start_date, 'yyyy-MM-dd') " +
      " union all  select to_char(t.create_date, 'yyyy-MM-dd') datetime, sum(t.split_capital) inits, " +
      " '还款本金' typevalue from clspuser.crf_p2p_capital_split_main t where t.capital_type = 1 " +
      " group by to_char(t.create_date, 'yyyy-MM-dd')  union all  select to_char(t.pay_date, 'yyyy-MM-dd') datetime," +
      " sum(t.amount) inits, '赎回金额' typevalue  from p2p_investment_payinfodetail t    where t.is_transfer is null" +
      " group by to_char(t.pay_date, 'yyyy-MM-dd')    union all  select to_char(t.match_date, 'yyyy-MM-dd') datetime," +
      " sum(t.amount) inits, '借款金额' typevalue  from p2p_investment_capital_debt t    where t.status != 06" +
      " and t.redempt_number is null  group by to_char(t.match_date, 'yyyy-MM-dd')   union all   select to_char(t.start_date, 'yyyy-MM-dd') datetime," +
      " sum(t.amount - nvl(t.handled_amount, 0)) inits, '历史空闲资金' typevalue   from p2p_investment_capitalinfo t  where t.pri_number != 247478" +
      " and t.status in (01, 02) and t.type = 01 and t.investor_number != 165951  group by to_char(t.start_date, 'yyyy-MM-dd'))bb where 1=1" );
  //创建时间段查询
  if(null !=po.getStartAppDate()){
    sqlsb.append(" and bb.datetime >= '"+po.getStartAppDate()+"'");
  }
  if( null != po.getEndAppDate()) {
    sqlsb.append(" and bb.datetime <= '"+po.getEndAppDate()+"'");
  }
  sqlsb.append(" group by bb.datetime  order by bb.datetime desc);");
  String sqlStr = this.getInternalAccountMoneyWarningsql(po,false);
  SQLQuery sq = this.getSession().createSQLQuery(sqlStr);
  在oracle没有错 但是hibernate 执行sql出现Caused by: java.sql.SQLException: ORA-00911: 无效字符
 • 写回答

3条回答 默认 最新

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   悬赏问题

   • ¥15 hdfs在idea上传文件运行错误
   • ¥15 关于selenium网页闪退
   • ¥15 怎么用PYTHON解类似于x = y+zx + cy = x+zy + v的方程
   • ¥300 FLASH AS2.0制作一个类似手机上下滑动一样的效果
   • ¥15 为什么使用openFoam 中的icoFoam计算圆柱扰流时出现浮点数例外(核心已转储)
   • ¥15 51单片机外部中断控制数码管
   • ¥15 创建网页里面的图片显示不出来
   • ¥15 语音控制的编写?(语言-c#)
   • ¥15 matlab输入书上的代码运行错误
   • ¥15 matlab怎么做三维曲面