wang_sir_nb
2015-07-25 12:36
采纳率: 50%
浏览 3.2k
已采纳

java中有关定义常量int初始值时,怎样将出是最定义为最大

例如;int i=?;
?处定义为最大值

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • 丵鹰 2015-07-25 12:57
  已采纳

  int i=Integer.MAX_VALUE;
  int a=Integer.MIN_VALUE;
  double b= Double.MAX_VALUE;
  double c= Double.MIN_VALUE;
  float d= Float.MAX_VALUE;
  float e=Float.MIN_VALUE;每个基础类型都有对应的类,有用请采纳

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(5条)

相关推荐 更多相似问题