sinat_30329511
hair_man
采纳率51.6%
2015-08-24 23:37 阅读 2.2k

读取xml文件该怎么进行遍历啊?C/C++语言

请教大牛,我用的是libxml库,如果我这样,可以把所有都遍历一遍吗?(伪代码)
获得root节点;

 curNode = root->children;
while(curNode)
{
   xmlTravel = curNode;
   while(xmlTravel)
    {
              xmlTravel = xmlTravel->next;
    }
}

对吗?还有什么办法吗?
我希望得到指定的
<属性> 以及
<>内容<>
"内容"该怎么写?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq123386926 qq1223386926 2015-08-25 13:35

  int GetProperNode( xmlNodePtr xmlCur, char cpNodeName, char *cpPropName, char *cpValue )
  {
  char *cpProp = NULL;
  while( xmlCur != NULL )
  {
  if( xmlStrcmp( xmlCur->name, ( const char * )cpNodeName ) == 0 )
  { /
  找到了想要的属性 */
  cpProp = ( char * )xmlGetProp( xmlCur, BAD_CAST cpPropName );
  strcpy( cpValue, cpProp );
  xmlFree( cpProp );
  return 1;
  }

    if( xmlCur->xmlChildren != NULL )
    {  /* 如果还有子节点,继续遍历 */
      if( GetProperNode( xmlCur->xmlChildren, cpNodeName, cpPropName, cpValue ) )
      {
        return 1;
      }
    }
  
    /* 兄弟节点 */
    xmlCur = xmlCur->next;
  }
  
  return 0;
  

  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq123386926 qq1223386926 2015-08-25 13:41

  int GetProperNode( xmlNodePtr xmlCur, char cpNodeName, char *cpPropName, char *cpValue )
  {
  char *cpProp = NULL;
  while( xmlCur != NULL )
  {
  if( xmlStrcmp( xmlCur->name, ( const char * )cpNodeName ) == 0 )
  { /
  找到了想要的属性 */
  cpProp = ( char * )xmlGetProp( xmlCur, BAD_CAST cpPropName );
  strcpy( cpValue, cpProp );
  xmlFree( cpProp );
  return 1;
  }

    if( xmlCur->xmlChildren != NULL )
    {  /* 如果还有子节点,继续遍历 */
      if( GetProperNode( xmlCur->xmlChildren, cpNodeName, cpPropName, cpValue ) )
      {
        return 1;
      }
    }
  
    /* 兄弟节点 */
    xmlCur = xmlCur->next;
  }
  
  return 0;
  

  }

  
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐