qq_18295431
qq_18295431
2015-08-25 04:10
采纳率: 100%
浏览 1.6k

Java网络编程中不可以使用缓存吗??

我使用缓存总是什么都不显示,但是又不抛出异常,也没有什么错!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • beacon_2011
  beaconD 2015-08-25 08:23
  点赞 评论
 • havedream_one
  havedream_one 2015-08-25 15:06

  是不是其他问题啊?可以使用缓存的,可以贴出主要代码

  点赞 评论
 • qq_18295431
  qq_18295431 2015-08-26 02:13

  import java.io.BufferedOutputStream;
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.PrintWriter;
  import java.net.ServerSocket;
  import java.net.Socket;

  public class Fuwuqi {
  public static void main(String[] args) {
  try {
  ServerSocket ss = new ServerSocket(8888);
  System.out.println("服务器已经启动,正在等待连接。。。");
  Socket s = ss.accept();

      InputStream in = s.getInputStream();
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      char[] c = new char[2];
      int len = -1;
      while((len = br.read(c)) != -1){
        sb.append(c, 0, len);
      }System.out.println("fff");
      System.out.println(sb);
  
      OutputStream out = s.getOutputStream();
      BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(out);
      PrintWriter print = new PrintWriter(bos);
      print.println("嘿嘿");
      print.println("嘻嘻");
      bos.flush();
  
      print.close();
      out.close();
      br.close();
      in.close();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  

  }

  import java.io.BufferedOutputStream;
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.PrintStream;
  import java.io.PrintWriter;
  import java.net.Socket;
  import java.net.UnknownHostException;

  public class Kehuduan {
  public static void main(String[] args) {
  Socket s;
  try {
  s = new Socket("127.0.0.1", 8888);

      OutputStream out = s.getOutputStream();
      BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(out);
      PrintStream pw = new PrintStream(bos);
      pw.println("嘿嘿收到了吗?");
      pw.println("收到了回复!");
      bos.flush();
  
      InputStream in = s.getInputStream();
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      char[] c = new char[2];
      int len = -1;
      while((len = br.read(c)) != -1){
        sb.append(c, 0, len);
      }
      System.out.println(sb);
  
      br.close();
      in.close();
      pw.close();
      out.close();
    } catch (UnknownHostException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  
  }
  

  }

  点赞 评论

相关推荐