qq_29754969
天狼666
2016-01-27 11:16
采纳率: 0%
浏览 1.4k

大神们,请问程序错在哪里,编译没有错,就是不运行!

从键盘读入n个整数放入数组中,编写函数CompactIntegers,删除数组中所有值为0的元素,其后元素向数组首端移动。注意,CompactIntegers函数需要接受数组及其元素个数作为参数,函数返回值应为删除操作执行后数组的新元素个数。输出删除后数组中元素的个数并依次输出数组元素。
样例输入: (输入格式说明:5为输入数据的个数,3 4 0 0 2 是以空格隔开的5个整数)
5
3 4 0 0 2
样例输出:(输出格式说明:3为非零数据的个数,3 4 2 是以空格隔开的3个非零整数)
3
3 4 2
样例输入:
7
0 0 7 0 0 9 0
样例输出:
2
7 9
样例输入:
3
0 0 0
样例输出:
0
#include
#include
void CompactIntegers(int array[], int *n)
{
int i,j;
int k =*n;//k为数组中元素个数
for (i = 0; i <k; i ++)
{
if (array[i]==0) {
for (j = i; j < k-1; j++)
{array[j]=array[j+1];}//将0后面的元素都往前移
array[k]=0;
i--;//让i还为当期值,因为后面的元素往前移了。
k--;//删除为0的元素
}
}
*n = k;
}
int main()
{
int n,i;
scanf("%d",&n);
int count[n];
for (i = 0; i < n; i ++)
scanf("%d",&count[i]);
CompactIntegers(count, &n);//打印删除数组中的0元素后的元素个数和元素
printf("%d\n",n);
for (i = 0 ; i < n; i ++)
printf("%d ",count[i]);
return 0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • qq_29754969
  天狼666 2016-01-27 11:22

  程序没有错,叨扰各位了,不过还是希望大家能给一些另外编程思想!

  点赞 评论
 • 91program
  91program 2016-01-27 11:24

  程序没有错,那么你想要什么呢?

  点赞 评论
 • coderCold
  coderCold 2016-01-27 11:43

  太复杂了你这样,从左到右依次访问,遇到一个非0数就放到左边,一趟跑下来,时间复杂度o(n),空间o(1)

  点赞 评论
 • enpterexpress
  把分全给哥 2016-01-27 11:45

  潜移默化,在学习的过程中自然而然形成的

  点赞 评论
 • qq_27183003
  ysuwood 2016-01-27 13:18
   #include<stdio.h>
  int CompactIntegers(int array[], int n)
  {
    int i,j;
    for(i=0,j=0; i<n; i++) 
    {
      if (array[i]==0)
      {
        j++;
      }
      if(j!=0 && array[i]!=0)
      {
        array[i-j]=array[i];//将0后面的元素都往前移
      }
    }
    return n-j;
  }
  int main() 
  {
    int n,i;
    scanf("%d",&n);
    int count[100];
    for (i = 0; i < n; i ++)
      scanf("%d",&count[i]);
    n=CompactIntegers(count, n);//打印删除数组中的0元素后的元素个数和元素
    printf("%d\n",n);
    for (i = 0 ; i < n; i ++) 
      printf("%d ",count[i]);
    return 0;
  }
  
  点赞 评论
 • YXTS122
  YXTS122 2016-01-29 04:50

  图片说明

  点赞 评论

相关推荐