fengduicanhe
fengduicanhe
2013-11-21 07:59
采纳率: 0%
浏览 2.1k

c#winform下载17173图片遇到问题

我最近很喜欢17173的壁纸,想写一个winform把一期的壁纸批量下载到硬盘上。
现在已经可以获得每一张壁纸的url,唯一的问题是,下载下来的图片大小全都为0。
用其他网站的图片测试时,下载没问题的。
请问,哪位大神能告知一下,为什么会出现这个问题?要怎么做才能避免这个问题呢?
另外 附一张17173的壁纸图片的URL:
http://images.17173.com/2013/news/2013/07/08/lj0708bz04.jpg
下面是我用的下载方法

`public void Download(string URL, string Dir)
  {
    WebClient client = new WebClient();
    string fileName = URL.Substring(URL.LastIndexOf("/") + 1); 
    string Path = Dir + fileName; 
    try
    {
      WebRequest myre = WebRequest.Create(URL);
    }
    catch (Exception exp)
    {
      MessageBox.Show(exp.Message, "Error");
    }
    try
    {
      client.DownloadFile(URL, Path);
    }
    catch (Exception exp)
    {
      MessageBox.Show(exp.Message, "Error");
    }
  }`
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • u012912010
  pikaqiua 2013-11-21 09:29

  检查一下系统是否出错,大概是的

  点赞 评论

相关推荐