xiaojin111
2013-12-04 07:51
采纳率: 50%
浏览 3.0k
已采纳

请教c语言中生成随机数的范围

unsigned int i, j;

srand((unsigned int)time((time_t *)NULL));

i = (unsigned int) (31329.0 * rand() / (RAND_MAX + 1.0));
j = (unsigned int) (30082.0 * rand() / (RAND_MAX + 1.0));

请问一下产生的i,j的范围是多少?

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题