new^ 2016-08-25 05:26 采纳率: 53.3%
浏览 1113
已采纳

关于java数组循环的问题

数组 循环只想要一层循环,
有没有什么办法把list在循环一次,直到s1完成。

  String[] s1 = {"a","s","d","f"};//4个
  List<String> list = new ArrayList<String> ();//2个
  list.add("a");
  list.add("s");
  for (int i = 0; i < s1.length; i++) {
    String string1 = s1[i];
    list.get(i);
    System.out.println(list);
  }
 • 写回答

5条回答 默认 最新

 • Levisoft 2016-08-25 06:13
  关注
  
   String[] s1 = {"a","s","d","f"};//4个
    List<String> list = new ArrayList<String> ();//2个
    list.add("a");
    list.add("s");
    for (int i = 0; i < s1.length; i++) {
      String string1 = s1[i];
      list.get(i%list.size());
      System.out.println(list);
    }
  
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(4条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 公交车和无人机协同运输
 • ¥15 stm32代码移植没反应
 • ¥15 matlab基于pde算法图像修复,为什么只能对示例图像有效
 • ¥100 连续两帧图像高速减法
 • ¥15 组策略中的计算机配置策略无法下发
 • ¥15 如何绘制动力学系统的相图
 • ¥15 对接wps接口实现获取元数据
 • ¥20 给自己本科IT专业毕业的妹m找个实习工作
 • ¥15 用友U8:向一个无法连接的网络尝试了一个套接字操作,如何解决?
 • ¥30 我的代码按理说完成了模型的搭建、训练、验证测试等工作(标签-网络|关键词-变化检测)