new_culture
2016-08-25 05:26
采纳率: 66.7%
浏览 1.1k
已采纳

关于java数组循环的问题

数组 循环只想要一层循环,
有没有什么办法把list在循环一次,直到s1完成。

  String[] s1 = {"a","s","d","f"};//4个
  List<String> list = new ArrayList<String> ();//2个
  list.add("a");
  list.add("s");
  for (int i = 0; i < s1.length; i++) {
    String string1 = s1[i];
    list.get(i);
    System.out.println(list);
  }

5条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题