weixin_36146933
weixin_36146933
采纳率28.6%
2016-11-28 10:34 阅读 868

系统包含的常用函数具体有什么用哪位大神能帮帮忙解释一下吗?

<?php
function unhtml($content){
$content=str_replace("&","&",$content);
$content=str_replace("<","<",$content);
$content=str_replace(">",">",$content);
$content=str_replace(" "," ",$content);
$content=str_replace(chr(13),"
",$content);
$content=str_replace("\","\\",$content);
$content=str_replace(chr(34),""",$content);

     return $content;
    }

?>

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • dabocaiqq dabocaiqq 2016-11-28 17:02

  字符串替换,过滤html代码

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐