lttra
lttra
采纳率100%
2016-12-05 09:31

初学java,找不到符号,求解?

已采纳

这是我写的java代码
这个是错误信息

html文件我也写过了html文件
运行以后是这样的,,

来请教一下大家! 谢谢了

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

13条回答

 • qq_29594393 当作看不见 5年前

  这个应该是路径问题了,文件名没错的话,确认路劲没有错

  点赞 评论 复制链接分享
 • csdn9_14 JungangChen 5年前

  你的html中的code=“HelloApplet.class"没有找到把。

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • QCIWYY _陌子曦 5年前

  import java.awt.Graphics;

  点赞 评论 复制链接分享
 • eleven_huali holleyhl 5年前

  追加如下引入:
  import java.awt.Graphics;

  点赞 评论 复制链接分享
 • huajr8840 Jearon^_^ 5年前

  确实是报的路径有问题。。你仔细确定下!!!

  点赞 评论 复制链接分享
 • engchina engchina 5年前

  add import java.awt.Graphics;

  import java.applet.*;
  import java.awt.Graphics;

  public class HelloApplet extends Applet {

  public void paint(Graphics g) {
    g.drawString("Hello World, sqrt(2.0)=" + Math.sqrt(2.0), 30, 40);
    g.drawLine(30, 50, 250, 50);
  }
  

  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • Alicf2 Alicf2 5年前

  import java.awt.Graphics;

  点赞 评论 复制链接分享
 • Rex90522 Rex.Wang 5年前

  import java.awt.Graphics;

  点赞 评论 复制链接分享
 • LD0807 海之沐 5年前

  需要导java.awt.Graphics;

  点赞 评论 复制链接分享
 • yitao_ yitao_ 5年前

  你代码里面没有Graphijs这个类的引用

  点赞 评论 复制链接分享
 • SeaTalks SeaTalks 5年前

  在java文件中,import java.awt.*;

  点赞 评论 复制链接分享
 • yuxiaoyu868686 让我发会呆 5年前

  明明是graphics这个不认识吧

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_22875583 qq_22875583 5年前

  确实是报的路径有问题。。你仔细确定下!!!

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐