bofuji3786
bofuji3786
2016-12-12 08:00
采纳率: 100%
浏览 960
已采纳

问一个java算法格式……………………

如何控制输出,例如输入
2
x
x
输出
x
x
输入
3
x
x
x
输出
x
x
x

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

 • kun_tostudy
  kun_hello 2016-12-12 08:30
  已采纳

  获取到你输入的是几 然后循环输入并接受打印不就可以了

  点赞 评论
 • theUncle
  paavochan 2016-12-12 08:10

  你想实现的功能是怎么样的?输入3个数字,输出后面2个数字?

  点赞 评论
 • bofuji3786
  bofuji3786 2016-12-12 08:13

  不是,输入2接下来就输入两行数据,输出两行,输入3,接下来就输入3行数据,输出三行

  点赞 评论
 • kun_tostudy
  kun_hello 2016-12-12 08:41
   public static void main(String []args) {
      System.out.println("准备输出多少个数字:");
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      int a = scanner.nextInt();
      int[] nex = new int[a];
      for(int i=0;i<a;i++){
        System.out.println("输入数字");
        nex[i] = scanner.nextInt();
      }
      System.out.println("》》》》》》》"+a);
      for(int j=0;j<nex.length;j++){
        System.out.println(nex[j]);
      }
    }
  

  a

  点赞 评论
 • csdn9_14
  陈 俊 刚 2016-12-12 08:47
  import java.util.Scanner;
  public class HelloWorld {
    public static void main(String []args) {
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("please input a interger:");
      int i = scan.nextInt();
      for(int j=0; j<i; j++){
        System.out.println("请输入第"+ (j+1) +"个姓名:");
        String name = scan.nextLine();
        System.out.println("姓名:"+name);
      }
    }
  }
  

  不晓得对不对。。

  点赞 评论
 • jbplcy
  jbpzjf 2016-12-12 09:09

  给你
  System.out.println("请输入您想输出几个数");
  Scanner scanner=new Scanner(System.in);
  int i=scanner.nextInt();
  i=i-1;
  System.out.println("请输入您想输出的数字");
  for(;;i--){

      int j=scanner.nextInt();
      System.out.println(j);
      if(i==0){
        System.out.println("已输出完毕");
        System.exit(0);
      }
    }
  
  点赞 评论
 • jbplcy
  jbpzjf 2016-12-12 09:10

  绝对正确,不客气

  点赞 评论

相关推荐