qq_37887964
2017-05-04 10:42
采纳率: 60%
浏览 1.4k

二叉树建立链表的基本问题,新人求助

要求是先用数组存储字符二叉树实现前中后遍历,然后将数组改为链表存储结构前中后序遍历
不会改变存储的方法

#include<string.h>
#include<iostream>
using namespace std;
int A = 0;
typedef struct node
{
  char data;
  struct node *lchild;
  struct node *rchild;
}*BiT, BiTNode;

void preorder(char *a, int start, int end)
{

  if (start<end)
  {  
    printf("%c", a[start]);
    preorder(a, 2 * start, end);
    preorder(a, 2 * start + 1, end);
  }
}
void midorder(char *a, int start, int end)
{

  if (start<end)
  {
    midorder(a, 2 * start, end);
    printf("%c", a[start]);
    midorder(a, 2 * start + 1, end);
  }
}
void lasorder(char *a, int start, int end)
{

  if (start < end)
  {
    lasorder(a, 2 * start, end);
    lasorder(a, 2 * start + 1, end);
    printf("%c", a[start]);
  }
}
BiT crtBT(char *a,int n)
{


    char ch = a[A];
    BiT bt = new BiTNode();
    bt->data = ch;
    A++;
    bt->lchild = crtBT(a,n);
    bt->rchild = crtBT(a,n);

    return bt;

}
void pre(BiT bt)
{
  if(bt)
  {
    cout<<bt->data;
    pre(bt->lchild);
    pre(bt->rchild);
  }
}
void mid(BiT bt)
{
  if (bt)
  {
    mid(bt->lchild);
    cout << bt->data;
    mid(bt->rchild);
  }
}
void las(BiT bt)
{
  if (bt)
  {
    las(bt->lchild);

    las(bt->rchild);
    cout << bt->data;
  }

}

  void main()
  {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    char* a = new char[n + 1];//防止输入n后的回车键的干扰
    for (int i = 0; i<n + 1; i++)
      a[i] = getchar();
    printf("前序遍历");preorder(a, 1, n + 1); printf("\n");
    printf("中序遍历"); midorder(a, 1, n + 1); printf("\n");
    printf("后序遍历"); lasorder(a, 1, n + 1); printf("\n");
    crtBT(a, n);
    BiT bt=crtBT(a,n);
    pre(bt); cout << endl;
    mid(bt); cout << endl;
    las(bt); cout << endl;
  }

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题