GaoEn1020
GaoEn1020
2017-05-17 02:29

JavaScript语法请教--如何去看懂别人封装的js

 • web
 • js

getLayers: function () {
var layers = [];

  for (var i in this._layers) {
    layers.push(this._layers[i]);
  }
  return layers;
},
这是什么语法啊,这是别人封装的js,我需要调用里面的方法,可是我调用之后总是报错:map.getLayers is not a function
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答

为你推荐

换一换