weixin_34449894
技术阿道
2017-05-25 14:29
采纳率: 22.2%
浏览 6.0k

JQUERY点击变色再次点击还原

点击TABLE中的td变色再次点击还原,如何实现。想加个flag判断不知加在哪,或者还有更好的方法。详细点谢谢
$('#select1 td').each(function(){
$(this).click(function(){

if(flag == true){
$(this).css("background-color","white");

}else {
$(this).css("background-color", "#96b8ff");

}

    });
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • showbo
  已采纳

  做个样式来toggle下就行了,之前写给你的额示例就有了:http://ask.csdn.net/questions/387475
  而且直接绑定事件就行了,不需要each。。

  
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.1.min.js"></script>
  <style>td.selected{background:#96b8ff;}</style>
  
  <table border="1">
    <tr><td>1111</td><td>1111</td></tr>
    <tr><td>2222</td><td>2222</td></tr>
    <tr><td>3333</td><td>3333</td></tr>
  </table>
  <script>
    $('td').click(function () { $(this).toggleClass('selected')})
  </script>
  
  点赞 评论

相关推荐