weixin_29415059
weixin_29415059
2017-07-06 08:08
采纳率: 100%
浏览 1.3k
已采纳

求一段jsp表单验证代码

验证输入,只能为数字,大小写英文字母,空格,英文符号“-?:().,’+” 效验后不通过则提示输入了哪些不支持的字符

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • showbo
  已采纳
   <input type="text" onblur="checkValid(this.value)" />
  <script>
    function checkValid(v) {
      var re = /^[\da-z\-\?\:\(\)\.,\'\+ ]+$/i
      if(!re.test(v))alert("输入了非法字符如下\n"+v.replace(/[\da-z\-\?\:\(\)\.,\'\+ ]/gi,''))
    }
  </script>
  
  点赞 评论

相关推荐