momDIY
Steven--Lee
采纳率66.7%
2017-08-01 02:18 阅读 1.2k
已采纳

一个简单而诡异的三目运算符简化冒泡排序的问题

直接上代码,以下代码关于冒泡排序。正规的写法代码没问题,但用三目运算符简化代码时,结果却出现了未知的问题(排序结果数组中有几率出现undefined,且未按照预期进行排序)

 function bubbling(arr) {
        for(let i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
          let m;
          for(let j = 0; j < arr.length - i - 1; j++) {
//                 if(arr[j]>arr[j+1]){
//                   m=arr[j];
//                   arr[j]=arr[j+1];
//                   arr[j+1]=m;
//                 }
            arr[j] < arr[j + 1] ? {} : m = arr[j], arr[j] = arr[j + 1], arr[j + 1] = m;
          }
        }

求助各位大神

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  justin_bkdrong 枫舞的季节 2017-08-01 02:59

  因为冒号和逗号的优先级不确定,所以导致的错误,将 m = arr[j], arr[j] = arr[j + 1], arr[j + 1] = m 修改为

  arr[j] < arr[j + 1] ? {} : (m = arr[j], arr[j] = arr[j + 1], arr[j + 1] = m); 结果就正确了。

  或者
  arr[j] < arr[j + 1] ? {} : function(){m = arr[j], arr[j] = arr[j + 1], arr[j + 1] = m}(); 也可以。

  不要贪图写的时候爽,出问题就不爽了。
  
  点赞 2 评论 复制链接分享

相关推荐